2020 FALL CLASSIC

2020 FALL CLASSIC

12U SOFTBALL Championship

Sep 11-13, 2020
BEN 1 - BENNETT FIELDS Location 1
BEN 2 - BENNETT FIELDS Location 2
COR 5 - MITCHELL FIELDS Location 5
COR 6 - MITCHELL FIELDS Location 6
Revised 9/14/2020 11:00 AM - Powered by Exposure Baseball Events
Sat. Sep 12 6:00 PM
BEN 1
1
Sat. Sep 12 6:00 PM
BEN 2
2
Sun. Sep 13 9:30 AM
COR 5
4
Sun. Sep 13 8:00 AM
COR 6
6
KRASH (14)
Sun. Sep 13 11:00 AM
COR 6
3
MBS JETS (4)
Sun. Sep 13 9:30 AM
COR 6
5
KRASH (1)
Sun. Sep 13 12:30 PM
COR 6
7
MBS JETS (0)
Sun. Sep 13 2:00 PM
COR 6
8
Sun. Sep 13 3:30 PM
COR 6
9